754632.jpg

Próximos Eventos

Censo 2020

Census.jpg

# 2020Census, Fòk Nou Tout Konte: Pèp Ayisyen Nou konte, e Nap Pran Desten Nou Nan men pou Census / Resansman 2020 an 

download.jfif

Frè ak sè nou yo, sòti Mas sa a pou rive JEN wap resevwa papye ki sòti nan Biwo Census / Resansman ki ap mande nou pou enfomasyon tankou non ak dat nou fèt e konbyen moun ki gen nan kay nap viv la. Nou dwe ranpli fòm sa a.

 
 
754632.jpg

Estados Unidos

2020

ensus

C

Kisa Census / Resansman an ye?

Chak dizan Leta Ameriken konte tout moun kap viv nan peyi Etazini.

Enpòtan: Ou pa bezwen pè si ou ap viv legal oubyen ilegal, se ou antanke moun ki konte.

Poukisa pou nou patisipe nan ranpli Census / Resansman an?

Hombres poukisa li enpòtan pou nou patisipe nan Census / Resansman an:

- Se rezilta resansman sa a ki fè Leta santral Ameriken pral itilize pou li distribiye plis pase 675 milya chak ane pou sipòte travay kap fèt nan:

- Eta yo, Country / Komin yo, program / projè ki enpòtan pou kominote yo tankou: Kay, Travay, Sante, Edikasyon, Transpò piblik ak politik piblik nan dis lane kap vini yo.

Kijan oubyen ki kote ou ka ranpli fòm Census / Resansman an?

Hombres kijan ou kap fè sa:

- Rele nan telefòn pou nou bay enfòmasyon sa yo.

-Ou kapab ale sou sit entènèt 2020Census la pou ranpli fòm nan tou.

- E sa kapab ou resevwa fòm resansman an pa lapòs, nan ka sa a wap ranpli epi voyel retounen.

Ki riesgo ki genyen lè'm ranpli fòm sa a?

Ou pa bezwen pè bay enfòmasyon yo mande yo paske selon lalwa peyi etazini, biwo Census / Resansman pa kapab pataje enfòmasyon ak ICE oubyen lòt enstitisyon politik ou prive.

Mesaj sa  a posib gras ak sipò Census Bureay, New Bridge for Haitian Success (NB4HS) ak Patnè li yo

Nuestro Fundador y Director Ejecutivo, Bernard Georges, seguirá estando disponible para las entidades públicas (es decir,  Teniente  Gobernador y Presidente del Concejo Municipal de Providence Daniel McKee, Concejal Sabina Matos) para ayudar con las traducciones y brindar información precisa entre la comunidad y las entidades públicas que manejan la pandemia (departamento de salud, servicios humanos, trabajo y capacitación, etc.).

nuestros eventos anteriores

 
48089030_1939460952841570_2821849721709002752_n
event
37340852_1740734022714265_1824647758271741952_n
22279577_1438938952893775_3285658874660686288_n
31175588_1635033533284315_3247072404798701568_n
POSTER-687x1030
36367594_1713517698769231_3886378518736535552_n
754632.jpg

¡Necesitamos su apoyo hoy!